+45 75 89 07 08 info@inmetal.dk

Handelsbetingelser

Læs vores generelle handelsbetingelser her.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet, medmindre der forligger en anden af os skriftlig aftale vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, og uanset eventuel afvigende bestemmelser i købers ordre eller accept.

1.Tilbud og accept:

Tilbud fra InMetal a/s skal accepteres senest 14 dage efter tilbuddets afgivelse, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Medmindre anden valuta udtrykkeligt er angivet, er alle priser i danske kroner (DKK), ekskl. moms, offentlige afgifter og andre eventuelle pålagte skatter, miljøbidrag, fragt mv.

Alle tilbud og priser afgives med forudsætning for stabile råvarepriser. I tilfælde af væsentlige udsving i en eller flere råvarepriser, forbeholder InMetal a/s sig retten til uden yderligere varsel at regulere enhver pris ifølge et tilbud, betingelserne og/eller en aftale med et prisudsving der modsvarer råvareprisudsvinget. Et udsving i råvarepriser, der medfører øget produktionsomkostninger på 5 % eller mere, anses altid for et væsentligt udsving, som berettiger til prisregulering efter betingelserne. Hvis den nye pris ikke kan accepteres af kunden, kan den placerede ordre annulleres af kunden for den eller de dele af ordren, som berøres af prisreguleringen.

InMetal a/s kan annullere en tidligere bekræftet ordre, hvis køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med InMetal a/s.Indsigelser mod de i en ordrebekræftelse anførte vilkår og specifikationer skal ske skriftligt inden 5 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens datering. InMetal a/s forbeholder sig retten til at ændre prisen, såfremt aftalen om leverance løber ud over 30 dage fra aftalens indgåelse eller såfremt der i den mellemliggende periode pålægges InMetal a/s dokumenterede nye eller forhøjede omkostninger, som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, råvarepriser m.v., eller såfremt der i øvrigt påføres InMetal a/s meromkostninger i forhold til de omkostninger, der var kendt på aftaletidspunktet.

Fakturaer med ordreværdi på under DKK 500,00 ekskl. moms pålægges et udligningsgebyr, således den samlede ordreværdi opnår DKK 500,00 ekskl. moms og øvrige afgifter.

Indsigelser mod de i en ordrebekræftelse anførte vilkår og specifikationer skal ske skriftligt inden 5 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens datering.

2.Levering:

Levering sker ab fabrik (Ex Works, jf. INCOTERMS 2010), således køber bærer risikoen for hændelige begivenheder der rammer varen herefter. Dette gælder, uanset om InMetal A/S ifølge aftale har bestilt transporten for købers regning. Køber må selv drage omsorg for evt. tegning af forsikring mod skader, der rammer varen efter levering.

3.Betaling:

I henhold til aftale som anført på tilbud, ordrebekræftelse og faktura.
Faktura tillægges et miljø- og energitillæg svarende til 3,5% af pålydende værdi.

Efter forfald debiteres renter som anført på fakturaen.

4.Emballage:

Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er den angivne pris ekskl. eventuel emballage. Emballage tages ikke retur, medmindre andet er skriftlig aftalt.

5.Leveringstider:

Leveringstider fastsættes i videst muligt omfang efter købers ønske.

Leveringstiden er fastsat under forbehold af at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke forhindre leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller andre uforudsete forsinkelser.

Selskabets ansvarsfrihed i ovennævnte tilfælde gælder tillige uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre end den, der normalt skulle foretage leveringen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

6.Mangler:

Såfremt varen eller dele heraf er defekt på grund af materialefejl, fabrikationsfejl, eller InMetal A/S´s mangelfulde arbejde, yder InMetal A/S fuld erstatning svarende til varens fakturerede pris, foretager vederlagsfrit erstatnings levering eller reparation af varen eller dele heraf efter InMetal A/S valg.

InMetal A/S´s ansvar er udtrykkeligt begrænset til den overfor anførte erstatning, omlevering eller reparation og InMetal A/S kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab, derunder driftstab, avancetab, tidstab og lign.

Det er købers forpligtigelse at levere varen retur til InMetal A/S, såfremt varen har fejl eller mangler jf. ovenstående.

Hidrører den pågældende leverance fra underleverandør eller anden fabrikant end InMetal A/S, påtager selskabet sig dog ikke videregående ansvar for solgte varer end det ansvar, selskabet kan gøre gældende overfor den pågældende underleverandør eller fabrikant af den pågældende vare.

7.Reklamation:

Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er kontraktmæssig. Eventuelle reklamationer over leverede varer, skal ske straks og senest 7 dage efter varens modtagelse. Der ydes ingen erstatning, for følger af sådanne fejl eller, udgifter afholdt af køberen i forbindelse med konstatering af fejlene etc. varer, på hvilke der konstateres fabrikationsfejl, ombyttes/afhjælpes efter InMetal A/S’s valg indtil 2 år efter leveringsdatoen.

8. Annullering af ordre:

Købers ønske om annullering af ordre skal meddeles InMetal A/S skriftligt. En annullering er først accepteret når InMetal A/S skriftlige accept foreligger. Dog forbeholder InMetal a/s sig retten til at fakturere eventuelle omkostninger, samt forbrugte materialer der måtte være forbundet med en igangværende ordre

9.Produktansvar:

Køberen skal holde InMetal A/S skadesløs i den udstrækning, InMetal A/S pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som InMetal A/S efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarligt for overfor køberen.

InMetal A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte som indirekte tab. InMetal A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:

  • På fastejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse.
  • På produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fastejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

InMetal A/S og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til pkt. 11.

10.Ejendomsret:

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos InMetal A/S indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.

11.Værneting:

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret af retten i Horsens eller Vestre Landsret, afhængig af sagsgenstandens værdi.

12.NLM 94:

Hvor andet ikke er nævnt i InMetal A/S salgs- og leveringsbetingelser, følges NLM 94.